PIT 37 PDF - druk i wzór - zeznanie roczne dla Freelancera

PIT 37 PDF - druk i wzór - zeznanie roczne dla Freelancera

PIT 37 to dokument rozliczający przychody podatnika. Wynikają one z wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełniony funkcji, potwierdzonego zeznaniem PIT-11 od pracodawców/zleceniodawców.

To pracodawca przez cały rok podatkowy jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy za swoich pracowników. Jeśli jednak pracownik rozlicza się z pracodawcą na podstawie umowy, z której to musi samemu rozliczać zaliczkę na podatek dochodowy, to nie wypełnia on wtedy deklaracji PIT-37, lecz PIT-36 bądź inną.

PIT 37 PDF Druk Wzór do pobrania

PIT 37 to standardowa deklaracja składana przez pracowników i zleceniobiorców(w tym także przez Freelancerów rozliczających się na podstawie umowy o dzieło i zlecenie) oraz innych, za których zaliczkę na podatek oblicza i pobiera płatnik(pracodawca/zleceniodawca/zakład pracy). Dzięki temu podatnik PIT 37 jest w stanie wypełnić na podstawie otrzymanej od pracodawcy do końca lutego druku PIT-11. Wystarczy z tej deklaracji przepisać kwotę wynagrodzenia do deklaracji PIT-37. Jeśli w danym roku otrzymujemy kilka deklaracji PIT-11(np. na podstawie kilku umów o dzieło/zlecenie), to musisz te sumy wynagrodzenia dodać, a następnie wpisać w odpowiednie pola do deklaracji PIT 37.

Gdy podatnik wypełnia deklarację PIT 37, to poza sumą wynagrodzenia wykazuje jeszcze przysługujące mu odliczenie i ulgi.

Za pomocą deklaracji PIT-37 mogą się także rozliczyć małżeństwa, gdy podatnik i małżonek mają do tego prawo. Jeśli których z małżonków uzyskiwał wynagrodzenie, z którego sam musiał obliczać i przesyłać zaliczkę na podatek dochodowy, to musi on najczęściej złożyć deklarację PIT-36. Osoba samotnie wychowująca dziecka może wypełnić PIT-37. Jeśli jednak jej dziecko uzyskiwało zarobki w danym roku podatkowym, to należ już złożyć deklarację PIT-36 wraz z PIT/M.

Pobierz "PIT 37 PDF Druk Wzór Online".

PIT 37 składają podatnicy uzyskujący przychody z:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • emerytur i rent krajowych (także z rent strukturalnych, rent socjalnych);
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów;
 • działalności wykonywanej osobiście(m.in. z umów zlecenia i dzieło, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej);
 • praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,
 • umowy o pracy przy zbiorach,

Renciści otrzymują od organu rentowego deklarację PIT-40A, na podstawie której są w stanie złożyć PIT-37(bądź inny formularz w zależności od innych źródeł przychodów).

PIT-37 to deklaracja dla podatników, którzy NIE:

 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.
 • nie uzyskują przychodów ze źródeł położonych za granicą

W takim wypadku podatnicy muszą zamiast druku PIT 37 wypełnić formularz PIT 36.

Może i TY musisz wypełnić teraz deklarację podatkową na temat wysokości swoich przychodów z roku poprzedniego. Jeśli tak, to życzę powodzenia. Tutaj nie znajdziesz dokładnej instrukcji, co po kolei wpisywać w tej deklaracji. Dlaczego? Ponieważ wystarczy, że pobierzesz "PIT 37 PDF Druk Wzór Online", a następnie tam masz wszystko wytłumaczone. Jeśli jednak dostrzegasz, że musisz wypełnić inną deklarację, to może Ci pomóc także "PIT 36 PDF Druk Wzór Online".

Jeśli chcesz działać jako Freelancer bądź lepiej wysilać się w kierunku pracy zdalnej, to zapraszam do kursu "Zostań Freelancerem - pracuj zdalnie i rozwijaj biznes online". Mogą Cię zainteresować także inne moje kursy online i książki o SEO, WordPress czy YouTube. Korzysta z nich już tysiące zadowolonych Klientów. Serdecznie Zapraszam!

Dodaj komentarz :)