PIT 37 PDF – druk i wzór – zeznanie roczne dla Freelancera

PIT 37 PDF - druk i wzór - zeznanie roczne dla Freelancera

PIT 37 to dokument rozliczający przychody podatnika. Wynikają one z wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełniony funkcji, potwierdzonego zeznaniem PIT-11 od pracodawców/zleceniodawców.

To pracodawca przez cały rok podatkowy jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy za swoich pracowników. Jeśli jednak pracownik rozlicza się z pracodawcą na podstawie umowy, z której to musi samemu rozliczać zaliczkę na podatek dochodowy, to nie wypełnia on wtedy deklaracji PIT-37, lecz PIT-36 bądź inną.

PIT 37 PDF Druk Wzór do pobrania

PIT 37 to standardowa deklaracja składana przez pracowników i zleceniobiorców(w tym także przez Freelancerów rozliczających się na podstawie umowy o dzieło i zlecenie) oraz innych, za których zaliczkę na podatek oblicza i pobiera płatnik(pracodawca/zleceniodawca/zakład pracy). Dzięki temu podatnik PIT 37 jest w stanie wypełnić na podstawie otrzymanej od pracodawcy do końca lutego druku PIT-11. Wystarczy z tej deklaracji przepisać kwotę wynagrodzenia do deklaracji PIT-37. Jeśli w danym roku otrzymujemy kilka deklaracji PIT-11(np. na podstawie kilku umów o dzieło/zlecenie), to musisz te sumy wynagrodzenia dodać, a następnie wpisać w odpowiednie pola do deklaracji PIT 37.

Gdy podatnik wypełnia deklarację PIT 37, to poza sumą wynagrodzenia wykazuje jeszcze przysługujące mu odliczenie i ulgi.

Za pomocą deklaracji PIT-37 mogą się także rozliczyć małżeństwa, gdy podatnik i małżonek mają do tego prawo. Jeśli których z małżonków uzyskiwał wynagrodzenie, z którego sam musiał obliczać i przesyłać zaliczkę na podatek dochodowy, to musi on najczęściej złożyć deklarację PIT-36. Osoba samotnie wychowująca dziecka może wypełnić PIT-37. Jeśli jednak jej dziecko uzyskiwało zarobki w danym roku podatkowym, to należ już złożyć deklarację PIT-36 wraz z PIT/M.

Pobierz „PIT 37 PDF Druk Wzór Online„.

PIT 37 składają podatnicy uzyskujący przychody z:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • emerytur i rent krajowych (także z rent strukturalnych, rent socjalnych);
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów;
 • działalności wykonywanej osobiście(m.in. z umów zlecenia i dzieło, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej);
 • praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,
 • umowy o pracy przy zbiorach,

Renciści otrzymują od organu rentowego deklarację PIT-40A, na podstawie której są w stanie złożyć PIT-37(bądź inny formularz w zależności od innych źródeł przychodów).

PIT-37 to deklaracja dla podatników, którzy NIE:

 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.
 • nie uzyskują przychodów ze źródeł położonych za granicą

W takim wypadku podatnicy muszą zamiast druku PIT 37 wypełnić formularz PIT 36.

Może i TY musisz wypełnić teraz deklarację podatkową na temat wysokości swoich przychodów z roku poprzedniego. Jeśli tak, to życzę powodzenia. Tutaj nie znajdziesz dokładnej instrukcji, co po kolei wpisywać w tej deklaracji. Dlaczego? Ponieważ wystarczy, że pobierzesz „PIT 37 PDF Druk Wzór Online„, a następnie tam masz wszystko wytłumaczone. Jeśli jednak dostrzegasz, że musisz wypełnić inną deklarację, to może Ci pomóc także „PIT 36 PDF Druk Wzór Online„.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Promocja na wszystkie kursy online!

Zajrzyj do zakładki "Kursy Online" i sprawdź najlepsze promocje na kursy o grafice i fotografii, marketingu, zarabianiu przez Internet, IT i AI. Zapraszamy!

Promocja na kursy online!
1